Wat is vrijmetselarij?

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

Wat IS onze doelstelling?

Het doel van de Orde is om een middel te bieden waarmee haar leden, door middel van de studie van maçonnieke symboliek en traditie, de waarheid kunnen zoeken en de realiteit kunnen begrijpen, broederschap kunnen bevorderen en in dienst van de mensheid kunnen werken. Bij het nastreven van deze doelen hebben de leden volledige vrijheid van interpretatie; om deze vrijheid veilig te stellen, wordt de praktijk van tolerantie en begrip opgelegd.
De Internationale Orde van Vrijmetselarij voor Mannen en Vrouwen Le Droit Humain, met behoud van de oude tradities van de Vrijmetselarij, is niettemin toekomstgericht en vormt een belangrijke schakel tussen alle landen van de wereld. Het stelt elke Federatie in staat om de glorie van haar maçonnieke verleden na te streven en de opwindende ontwikkelingen en uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, samen te werken in het voordeel van de mensheid.
Wij zijn een liberale, niet-dogmatische Orde die mannen en vrouwen gelijkelijk toelaat, ongeacht etnische of sociale afkomst en ongeacht religieuze, politieke of filosofische overtuiging. We volgen een seculier, esoterisch spiritueel pad dat niet vasthoudt aan een bepaald religieus geloof. Wij zijn een waarlijk internationale Orde die een inwijdingstraditie volgt van de eerste tot de drieëndertigste graad.
Is de vrijmetselarij een geloof of sekte?

Zelf presenteert de vrijmetselarij zich als een soort gezellige praatclub. Ze zien zichzelf niet als een samenzweerderige sekte of religie, maar blijven steeds ‘zoeken’ naar waarheid. Daarbij maken ze gebruik van symbolen: het oog van God bijvoorbeeld, en de passer.

Waar geloven vrijmetselaars in?
 
Centraal staan verdraagzaamheid, de erkenning van het recht van ieder om zelfstandig te zoeken naar waarheid, het vertrouwen in de maakbaarheid van een betere samenleving en het streven naar individuele zelfontplooiing. De Vrijmetselarij is omstreeks 1717 in Londen ontstaan.
Waar staan de symbolen Bijbel passer en winkelhaak voor?
 
Als men de passer opvat als symbool voor de geest, en de winkelhaak voor de stof, dan duidt de ligging van de passer de graad aan waarin wordt gewerkt: Eerste of leerlinggraad: de passer ligt onder de winkelhaak: de geest is nog verborgen in de stof.
Hoeveel graden heeft de vrijmetselarij?

 

Waar komt het woord vrijmetselarij vandaan?
 
Het begrip ‘vrijmetselarij‘ is afkomstig uit het Frans, waar men sprak van frère-maçons, letterlijk: broeder-bouwers. In het Engels werd frère-maçons verbasterd tot freemasonry. Letterlijk: vrije bouwerij, in het Nederlands werd het ‘vrijmetselarij‘.

ORDO AB CHAO

LID WORDEN?

Herken je je in onze doelstellingen, onderschrijf je onze waarden en wil je graag meewerken om die te realiseren, neem dan contact op met een van onze leden of stuur een mailtje naar ons contactadres: Mosam Trajectum Maastricht

Om de werking en de leden van de club beter te leren kennen, wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Je krijgt ook een peter en/of meter toegewezen die je meer wegwijs kan maken.